Meysam Namdar
All rights reserved
1670 x 2362 Download

meysam.namdar

پوﺳﺗﺭ ﻧﻣﺎﻳش « ﻳﮏ ﺻﺑﺎﺡ ﺗﺎ عشق» به ﮐﺎﺭﮔﺭﺩﺍﻧﯽ ﻋﻠﻳﺭﺿﺎ ﻣﺩﺍﺡ ﺗﻭﺳﻁ ﻣﻳﺛﻡ ﻧﺎﻣﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺗﻭﺩﻳو۳۷ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺟﺭﺍ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ .این نماﻳﺵ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭمین ﺟﺷﻧﻭﺍﺭﻩ ﺗﺋﺎﺗﺭ ﺳﻭﺭﻩ ﻣﺎﻩ ﺣﻭﺯﻩ ﻫﻧﺭی ﺍﺳﺗﺎﻥ ﺳﻣﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺭﺩﺍﻧﯽ ﻋﻠﻳﺭﺿﺎ ﻣﺩﺍﺡ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺭی ﺁﺭﺵ ﺭﺣﻳﻣﻳﺎﻥ ﻭ ﻟﻳﻠﯽ ﻏﺭﻳﺑﺷﺎﻫﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۲۸ ﻣﺭﺩﺍﺩ ﺗﺎ ۲۹ﻣﺭﺩﺍﺩ ۱۳۹۴ﺩﺭ ﺳﺎلن نمایش ﺗﺋﺎﺗﺭ ﺷﻬﺭ ﺳﻣﻧﺎﻥ ﺍﺟﺭﺍ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.