Meysam Namdar
All rights reserved
567 x 497 Download

meysam.namdar

شروع کتیبه نگاره ها :
وجود فضاهای تاریخی ، مذهبی مرا سخت درگیر و متاثر می ساخت و بارها نظاره گر نقش ها و حروف روی کتیبه ها و سردر مساجد و اماکن تاریخی بودم و ساعت ها به تماشا می نشستم و گاهی جملات و خطوط کتیبه های دور گلدسته ها و مناره ها و دیوارهای مساجد را سعی می کردم بخوانم و با گرفتن عکسهایی ، برای خود آرشیو کتیبه ای می ساختم و همیشه می خواستم با الهام از آنها در کارهای هنری ام به نحوی استفاده کنم. سال هشتاد و دو بود که سعی کردم ابتدا نشان شخصی خودم را با الهام و استفاده از مهرهای تاریخی و سنتی تغییر دهم و شروع به طراحی آن پرداختم و به صورت کاملا بداهه و اضافه کردن چندین نقش و نگار ، نشانه شخصی شکل کامل خود را بدست آورد . در همان سالها بود که یک روز برای تفریح به دیدن تئاتر به خانه تئاتر شهر واقع در پارک دانشجو رفتم. آن روز خیلی اتفاقی یکی از کارگردان ها برای تئاتر خود سفارش پوسترش را به من واگذار کرد و من هم برای شناخت از آن به دیدن تئاتر مورد نظر رفتم . فضای کار مذهبی بود.فردای آن روز طراحی پوستر را با ذهنیت و تکنیک شخصی و با چندین اتود حروف بداهه و نگاره های تصویری شروع کردم و پوسترها یا بهتر است بگویم همان کتیبه نگاره ولی در قالب پوستر را برای تایید نهایی پیش کارگردان بردم و پس از تایید و چاپ آن ، این شروع اولین کتیبه نگاره هایم بود .وجود حروف و نگاره های تصویری مرتبط با یکدیگر باعث شد که نام * کتیبه نگاره * را برای این فضا ها بکار برم .

شروع کتیبه نگاره ها :
وجود فضاهای تاریخی ، مذهبی مرا سخت درگیر و متاثر می ساخت و بارها نظاره گر نقش ها و حروف روی کتیبه ها و سردر مساجد و اماکن تاریخی بودم و ساعت ها به تماشا می نشستم و گاهی جملات و خطوط کتیبه های دور گلدسته ها و مناره ها و دیوارهای مساجد را سعی می کردم بخوانم و با گرفتن عکسهایی ، برای خود آرشیو کتیبه ای می ساختم و همیشه می خواستم با الهام از آنها در کارهای هنری ام به نحوی استفاده کنم. سال هشتاد و دو بود که سعی کردم ابتدا نشان شخصی خودم را با الهام و استفاده از مهرهای تاریخی و سنتی تغییر دهم و شروع به طراحی آن پرداختم و به صورت کاملا بداهه و اضافه کردن چندین نقش و نگار ، نشانه شخصی شکل کامل خود را بدست آورد . در همان سالها بود که یک روز برای تفریح به دیدن تئاتر به خانه تئاتر شهر واقع در پارک دانشجو رفتم. آن روز خیلی اتفاقی یکی از کارگردان ها برای تئاتر خود سفارش پوسترش را به من واگذار کرد و من هم برای شناخت از آن به دیدن تئاتر مورد نظر رفتم . فضای کار مذهبی بود.فردای آن روز طراحی پوستر را با ذهنیت و تکنیک شخصی و با چندین اتود حروف بداهه و نگاره های تصویری شروع کردم و پوسترها یا بهتر است بگویم همان کتیبه نگاره ولی در قالب پوستر را برای تایید نهایی پیش کارگردان بردم و پس از تایید و چاپ آن ، این شروع اولین کتیبه نگاره هایم بود .وجود حروف و نگاره های تصویری مرتبط با یکدیگر باعث شد که نام * کتیبه نگاره * را برای این فضا ها بکار برم .