Farideh Shirjian فریده شیرژیان

شیوه های روش تحقیق

انتشار در سایت مرکز ملی اسیتژ ایران

 

 http://assitejiran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/103-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87

 

 

روش تحقیق -