500 x 357 Download

تصویری از یک خانواده ایرانی 1310ش،پدر درگذشته به واسطه ی کلاهش در عکس حضور دارد