Farideh Shirjian فریده شیرژیان

گمشده

ایده ی یک ویدئوآرت تعاملی

آدمهای یک فیلم یا عکس مستند تاریخی در جست و جوی چیزی هستند.پس از گشتن درمی یابند  گمشده در فضایی است که ویدئو در حال پخش است.

آیا مخاطب به آن ها کمک می کند و گمشده را برمی گرداند؟

در این جا گمشده،جسد هویداست.

 

عکس از عباس عطار -